Giải câu 1 trang 16 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

I.ÔN TẬP

Câu 1: Trang 16 sách VNEN 8 tập 2

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

1. Phương trình bậc nhất một ẩn x có dạng ax + b = 0 (a,b R cho trước).

2. Phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm duy nhất.

3. Phương trình có nghiệm duy nhất luôn là phương trình bậc nhất một ẩn.

4. Hai phương trình 15x - 10 = 5x + 6 và 10x = 16 là hai phương trình tương đương.

Bài làm:

Mệnh đề 1, 3 là các mệnh đề sai

Mệnh đề 2,4 là các mệnh đề đúng

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021