Giải câu 2 trang 7 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 7 toán 2 VNEN

Giải bài toán:

a. Bạn Mi 7 tuổi, mẹ bạn Mi 32 tuổi. Em tính tổng số tuổi của mẹ bạn Mi và tuổi của bạn Mi

b. Bố bạn Mi 41 tuổi. Em tính tổng số tuổi của bố bạn Mi và tuổi của bạn Mi.

Bài làm:

a. Tổng số tuổi của mẹ bạn Mi và bạn Mi là:

32 + 7 = 39 (tuổi)

Đáp số: 39 tuổi

b. Tổng số tuổi của bố bạn Mi và bạn Mi là:

41 + 7 = 48 (tuổi)

Đáp số: 48 tuổi

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021