Giải câu 3 trang 37 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (trang 37 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tính bằng cách hợp lí

a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6) b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9

c) (-3,6).5,4 + 5,4.(-6,4)

Bài làm:

a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6) = [(-4,5) + 4,5] + [3,6 + (-3.6)] = 0 + 0 = 0

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9 = [2,1 + (-2,1)] + [(-7,9) + 7,9] + 4,2 = 0 + 0 + 4,2 = 4,2

c) (-3,6).5,4 + 5,4.(-6,4) = 5,4. [-3,6 + (-6,4)] = 5,4. (-10) = - 54

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021