Giải câu 3 trang 56 toán tiếng anh lớp 4

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 56 - SGK Toán tiếng Anh 4:

The line AB = 3 cm (as shown). Draw a square ABCD (whose side is AB).

Cho đoạn thẳng AB = 3 cm (như hình vẽ). Hãy vẽ hình vuông ABCD (có cạnh là AB).

Bài làm:

You follow the steps in the theory to draw the ABCD square as follows:

Các con thực hiện các bước trong bài lí thuyết để vẽ hình vuông ABCD như sau nhé:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021