Giải câu 3 trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:

a) (+4) . (- 8) với 0; b) (- 3) . 4 với 4; c) (- 5) . (- 8) với (+5) . (+8).

Bài làm:

a) Vì (+4) . (- 8) ra kết quả mang dấu âm => (+4) . (- 8) < 0.

b) Vì (- 3) . 4 ra kết quả mang dấu âm => (- 3) . 4 < 4.

c) Vì (- 5) . (- 8) và (+5) . (+8) ra kết quả mang giá trị dương. => (- 5) . (- 8) = (+5) . (+8).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021