Giải câu 3.47 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 3.47: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

a) 17.[29 - (-111)] + 29.(-17)

b) 19.43 + (-20).43 - (-40)

Bài làm:

a) 17.[29 - (-111)] + 29.(-17) = 17.[29 - (-111)] - 29.17 = 17.(29 + 111 - 29) = 17.111 = 1887

b) 19.43 + (-20).43 - (-40) = 43.[19 + (-20)] + 40 = 43.(-1) + 40 = -3

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021