Giải câu 4 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 2 Đánh giá

Câu 4 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3 cm và OC = a (cm), với 0 < a < 3.

a) Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Xác định giá trị của a để C là trung điểm của đoạn thẳng OB

Bài làm:

a) O là trung điểm của AB vì ba điểm O nằm giữa A , B và OA = OB = 3 cm

b) Để C là trung điểm của đoạn OB thì a = 1,5 cm

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021