Giải câu 1 trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 (Trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tính tích và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

a) . $\frac{12}{35}$

b) ( ) . $\frac{-6}{35}$

c) (- 7) .

d) . (- 6)

Bài làm:

a) . $\frac{12}{35}$ = $\frac{(- 5) . 12}{9 . 35}$ = $\frac{- 60}{315}$ = $\frac{- 4}{21}$

b) ( ) . $\frac{-6}{35}$ = $\frac{(-5) . (- 6)}{8 . 55}$ = $\frac{30}{440}$ = $\frac{3}{44}$

c) (- 7) . = $\frac{(- 7) . 2}{5}$ = $\frac{- 14}{5}$

d) . (- 6) = $\frac{(- 3) . (- 6)}{8}$ = $\frac{18}{8}$ = $\frac{9}{4}$

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021