Giải câu 6 trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tìm x, biết:

a) x - = $\frac{1}{2}$

b) - x = $\frac{-7}{12}$

Bài làm:

a) x - = $\frac{1}{2}$

x = + $\frac{5}{6}$

x = + $\frac{5}{6}$

x = + $\frac{5}{6}$

x =

x =

b) - x = $\frac{-7}{12}$

x = - $\frac{-7}{12}$

x = - $\frac{-7}{12}$

x = - $\frac{-7}{12}$

x =

x =

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021