Giải câu 6 trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6 (Trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tìm x, biết:

a) . x - $\frac{2}{3}$ = $\frac{1}{5}$

b) + $\frac{5}{7}$ : x = $\frac{1}{6}$

Bài làm:

a) . x - $\frac{2}{3}$ = $\frac{1}{5}$

. x = $\frac{1}{5}$ + $\frac{2}{3}$

. x = $\frac{1 . 3}{5 . 3}$ + $\frac{2 . 5}{3 . 5}$

. x = $\frac{3}{15}$ + $\frac{10}{15}$

. x = $\frac{13}{15}$

x = : $\frac{4}{7}$

x = . $\frac{7}{4}$

x =

b) + $\frac{5}{7}$ : x = $\frac{1}{6}$

: x = $\frac{1}{6}$ - $\frac{4}{5}$

: x = $\frac{1 . 5}{6 . 5}$ - $\frac{4 . 6}{5 . 6}$

: x = $\frac{5}{30}$ - $\frac{24 }{30}$

: x = $\frac{- 19}{30}$

x = : $\frac{- 19}{30}$

x = . $\frac{30}{- 19}$

x =

x =

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021