[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Tia

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 4: Tia trang 89 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. TIA

Câu 1 trang 90 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Các tia là: IA, ID, IB, IC

Câu 2 trang 90 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

II. HAI TIA ĐỐI NHAU

Câu 3 trang 90 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Các tia đối nhau: BA và BC

III. HAI TIA TRÙNG NHAU

Câu 4 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

a) Tia OA trùng tia Om

b) Hai tia OB và Bn trùng nhau vì chung gốc O và điểm B nằm trên tia On

c) Không, vì chúng không nằm trên cùng một đường thẳng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Hãy đọc tên các tia gốc O trong Hình 62

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu sai?

a) Điểm A thuộc tia BC

b) Điểm D thuộc tia BC

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 63. trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Hai tia BC và BD trùng nhau

b) Hai tia DA và CA trùng nhau

c) Hai tia BA và BD đối nhau

d) Hai tia BA và CD đối nhau

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 64

a) Viết ba tia gốc A và ba tia gốc B

b) Viết hai tia trùng nhau gốc A và hai tia trùng nhau gốc B

c) Viết hai tia đối nhau gốc A và hai tia đối nhau gốc B

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau:

a) Điểm I bất kỳ nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia [?] và [?]

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

- Hai tia [?] và [?] đối nhau

- Hai tia MK và [?] trùng nhau

- Hai tia NK và NM [?]

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Trong các câu sau, câu nào đúng?

a) Hai tia chung gốc thì đối nhau

b) Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau

c) Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho hai tia đối nhau Ax và Ay. Lấy điểm M thuộc tia Ax, điểm N thuộc tia Ay (M và N khác A)

a) Trong ba điểm A, M, N, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Hai điểm A và N nằm cùng phía hay khác phía đối với điểm M?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 164 lượt xem