Giải câu 6 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 6 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 96

a) Đọc tên bốn cặp tia đối nhau

b) Đọc tên bốn cặp tia trùng nhau

Bài làm:

a) Đọc tên bốn cặp tia đối nhau:

  • Oy >< OA
  • Oy >< OB
  • Oy >< Ox
  • Ay >< Ax

b) Đọc tên bốn cặp tia trùng nhau

  • Ay và AO

  • By và BA

  • By và BO

  • AB và Ax

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021