Giải câu 3 trang 20 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (Trang 20 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3,..., 10; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau.

Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ rút được và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Sau 25 lần rút thẻ liên tiếp, hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Lần rútKết quả rútTổng số lần xuất hiện
Số 1Số 2Số 3Số 4Số 5Số 6Số 7Số 8Số 9Số 10
1???????????
...?

Tính xác suất thực nghiệm:

a) Xuất hiện số 1; b) Xuất hiện số 5; c) Xuất hiện số 10.

Bài làm:

Gợi ý:

a) Xác suất thực nghiệm xuất hiện số 1:

b) Xác suất thực nghiệm xuất hiện số 5:

c) Xác suất thực nghiệm xuất hiện số 10:

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021