Giải câu 1 trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 3 Đánh giá

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tính:

a) + $\frac{7}{-9}$

b) + $\frac{13}{-15}$

c) + $\frac{-5}{12}$ + $\frac{7}{18}$

Bài làm:

a) + $\frac{7}{- 9}$ = + $\frac{- 7}{9}$ = $\frac{- 9}{9}$ = - 1

b) + $\frac{13}{- 15}$ = $\frac{1 . 5}{(- 6) . 5}$ + $\frac{13 . 2}{(- 15) . 2}$ = + $\frac{26}{- 30}$ = $\frac{- 31}{30}$

c) + $\frac{- 5}{12}$ + $\frac{7}{18}$ = $\frac{5 . 6}{(- 6) . 6}$ + $\frac{(- 5) . 3)}{12 . 3}$ + $\frac{7 . 2}{18 . 2}$ = $\frac{- 30}{36}$ + $\frac{- 15}{36}$ + $\frac{14}{36}$ = $\frac{-31}{36}$

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021