Giải câu 5 trang 66 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 5 trang 66 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Xếp loại thi đua ba tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê như sau:

TổGiỏiKháĐạt
Tổ 11385
Tổ 21384
Tổ 31375

a) Mỗi tổ lao động có bao nhiêu người?

b) Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cá đội so với số người ở cả đội là lớn hơn 53%. Thông báo đó của đội trưởng có đúng không?

Bài làm:

a) Tổ 1 có 17 + 8 + 5 = 30 người, tổ 2 có 13 + 8 + 4 = 25 người, tổ 3 có 13 + 7 + 5 = 25 người

b) Tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cả đội so với số người ở cả đội là:

. 100% = $\frac{43}{80}$ . 100% = 53,75%

Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cá đội so với số người ở cả đội là lớn hơn 53% là đúng.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021