Giải câu 5 trang 101 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 5 trang 101 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho các góc = 130$^{0}$, $\widehat{DEG}$ = 145$^{0}$, $\widehat{HKI}$ = 120$^{0}$, $\widehat{PQT}$ = 140$^{0}$. Hãy viết các góc đó theo thứ tự giảm dần

Bài làm:

= 145$^{0}$ > $\widehat{PQT}$ = 140$^{0}$ > $\widehat{BAC}$ = 130$^{0}$ > $\widehat{HKI}$ = 120$^{0}$

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021