Giải câu 6 trang 56 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 6 trang 56 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài 110 m, chiều rộng 78 m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 ha thu hoạch được 71,5 tạ thóc. Cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Bài làm:

Diện tích thửa ruộng là: 110 . 78 = 8580 ()

Ta có 8580 = 8580 . 0.0001 = 0,858 ha

Cả thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:

0,858 . 71,5 = 61,347 (tạ)

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021