Giải câu 2 trang 71 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 2 trang 71 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Tính một cách hợp lí:

a) ( + $\frac{29}{33}$ - $\frac{115}{117}$ ) . ( $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{20}$ )

b) . ( $\frac{10}{3}$ - $\frac{5}{12}$ )

c) 1,23 - 5,48 + 8,77 - 4,32

d) 7 . 0,25 + 9 . 0,25

Bài làm:

a) ( + $\frac{29}{33}$ - $\frac{115}{117}$ ) . ( $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{20}$ ) = ( + $\frac{29}{33}$ - $\frac{115}{117}$ ) . $\frac{5 - 4 -1}{20}$ = ( + $\frac{29}{33}$ - $\frac{115}{117}$ ) . 0 = 0

b) . ( $\frac{10}{3}$ - $\frac{5}{12}$ ) = . $\frac{10}{3}$ - . $\frac{5}{12}$ = 8 - 1 = 7

c) 1,23 - 5,48 + 8,77 - 4,32 = ( 1,23 + 8,77 ) - ( 5,48 + 4,32 ) = 10 + 9,8 = 19,8

d) 7 . 0,25 + 9 . 0,25 = 0,25 . (7 + 9) = 4

  • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021