Giải câu 5 trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tính một cách hợp lí:

a) - $\frac{106}{111}$ + $\frac{-5}{111}$

b) - $\frac{-7}{19}$ + $\frac{12}{19}$

c) - $\frac{25}{31}$ + $\frac{12}{17}$ + $\frac{-6}{31}$

Bài làm:

a) - $\frac{106}{111}$ + $\frac{-5}{111}$ = - ( $\frac{106}{111}$ + $\frac{5}{111}$ ) = - $\frac{111}{111}$ = - 1 = $\frac{27 - 13}{13}$ = $\frac{14}{13}$

b) - $\frac{-7}{19}$ + $\frac{12}{19}$ = - ( $\frac{-7}{19}$ - $\frac{12}{19}$ ) = - $\frac{-19}{19}$ = - (- 1) = + 1 = $\frac{12 + 11}{11}$ = $\frac{23}{11}$

c) - $\frac{25}{31}$ + $\frac{12}{17}$ + $\frac{-6}{31}$ = ( + $\frac{12}{17}$ ) - ( $\frac{25}{31}$ + $\frac{6}{31}$ ) = $\frac{17}{17}$ - $\frac{31}{31}$ = 1 -1 = 0

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021