Giải câu 5 trang 88 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 5 trang 88 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Trong hình 51, biết AB = 4 cm, BC = 7 cm, CD = 3 cm, AD = 9 cm

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD

b) So sánh độ dài đường gấp khúc ABCD và độ dài đoạn thẳng AD

Bài làm:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là: AB + BC + CD + AD = 4 + 7 + 3 + 9 = 23

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD lớn hơn độ dài đoạn thẳng AD

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021