Giải câu 9 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 9 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Chọn từ "nhọn" "vuông" "tù" "bẹt" thích hợp cho [?]

a) Nếu = 90 độ thì góc xOy là góc [?]

b) Nếu = 75 độ thì góc mIn là góc [?]

c) Nếu = 136 độ thì góc uHv là góc [?]

d) Nếu = 180 độ thì góc zKt là góc [?]

Bài làm:

a) Nếu = 90 độ thì góc xOy là góc [vuông]

b) Nếu = 75 độ thì góc mIn là góc [nhọn]

c) Nếu = 136 độ thì góc uHv là góc [tù]

d) Nếu = 180 độ thì góc zKt là góc [bẹt]

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021