Giải câu 6 trang 8 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Biểu đồ ở Hình 7 cho biết lượng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ yếu ở Việt Nam năm 2018.

a) Tính theo tấn tổng lượng xuất khẩu của năm mặt hàng trên.

b) Lượng gạo xuất khẩu nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng còn lại là bao nhiêu tấn?

Bài làm:

a) Tổng lượng xuất khẩu của 5 mặt hàng trên là:

373 498 + 1 878 278 + 232 750 + 6 114 934 + 127 338 = 8 726 798 tấn

b) Lượng gạo xuất khẩu nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng còn lại là:

6 114 934 - (373 498 + 1 878 278 + 232 750 + 127 338) = 6 114 934 - 2 611 864 = 3 503 070 tấn

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021