Giải câu 5 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 5 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ "cùng phía" , "khác phía", thích hợp cho [?]:

a) Hai điểm M, P nằm [?] đối với điểm N

b) Hai điểm N, P nằm [?] đối với điểm M

c) Hai điểm M, N nằm [?] đối với điểm P

Bài làm:

a) khác phía

b) cùng phía

c) cùng phía

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021