Giải câu 2 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 2 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau trong hình 90, Hình 91, Hình 92, Hình 93

Bài làm:

Hai đường thẳng song song: a//b; AB//CD; d //AB//CD

Hai đường thẳng cắt nhau: c cắt d; MQ cắt PN

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021