[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 62

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài : Luyện tập chung sgk trang 62 toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 8.19 : Trang 62 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho bốn điểm phân biệt A,B,C và D, trong đó không có ba điểm nào thăng hàng.

a.Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm đã cho ? Kể tên các đương thẳng đó .

b.Có bao nhiêu tia với gốc là một trong bốn điểm đã cho và đi qua một trong ba điểm còn lại? Đó là những tia nào?

c.Có bao nhiêu đoạn thẳng có hai mút là hai trong bốn điểm đã cho ? Đó là những đoạn thẳng nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.20 : Trang 62 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên đường thẳng d sao cho B nằm giữa A và C. Hai điểm D và E không thuộc d và không cùng thẳng hàng với điểm nào trong các điểm A , B và C.

a. Có bao nhiêu đường thẳng, mỗi đường thẳng đi qua ít nhất hai trong năm điểm đã cho?

b. Tìm trên đường thẳng d điểm G sao cho ba điểm D, E, G thẳng hàng. Có phải khi nào cũng tìm được điểm G như thế hay không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.21 : Trang 62 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho điểm M trên tia Om sao cho OM = 5 cm. Gọi N là điểm trên tia đối của tia Om và cách O một khoảng 7cm.

a) Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng MN.

b) Gọi K là trung điểm của đoạn MN. Tính độ dài các đoạn thẳng MK và OK.

c) Điểm K thuộc tia nào trong hai tia OM và ON?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.22 : Trang 62 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho hai điểm phân biệt A và B cùng nằm trên tia Ox sao cho OA = 4 cm, OB = 6 cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.23 : Trang 62 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong hình vẽ dưới đây, em hãy liệt kê tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 62.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.24 : Trang 62 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Em hãy vẽ 7 điểm trên một tờ giấy trắng sao cho có thể kẻ được 6 đường thẳng mà mỗi đường thẳng đều đi qua 3 trong 7 điểm đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 43 lượt xem