Giải toán 6 tập 2 kết nối tri thức

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách toán 6 tập 2 kết nối tri thức và cuộc sống - bộ sách được nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Kết nối tri thức và cuộc sống toán 6 tập 2 KhoaHoc

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 24: So sánh phân số .Hỗn số dương

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 25 : Phép cộng và phép trừ phân số.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 26: Phép nhân và phép chia phân số.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 27: Hai bài toán về phân số.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VI

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 13

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 25

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 28: Số thập phân.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 30 : Làm tròn và ước lượng

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 29 : Tính toán với số thập phân.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 43

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 32: Điểm và đường thẳng.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm .Tia

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 35 : Trung điểm của đoạn thẳng.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 62

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 36 : Góc

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 70

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 38 : Dữ liệu và thu nhập dữ liệu.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột kép

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 43 : Xác suất thực nghiệm

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6