Giải câu 10 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 10 : Trang 106 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một người bán một tấm vải. Ngày thứ nhất , người đó bán được 25% tấm vải và 15 m; ngày thứ hai bán được số vải còn lại sau ngày thứ nhất và còn lại 28 m. Hỏi tấm vải đó dài bao nhiêu mét?

Bài làm:

Số vải còn lại sau ngày thứ nhất là:

28:(1-)=42(mét)

Độ dài tấm vải ban đầu là :

(42+15):(1-25%)=76 (mét).

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021