Giải câu 8.20 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.20 : Trang 62 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên đường thẳng d sao cho B nằm giữa A và C. Hai điểm D và E không thuộc d và không cùng thẳng hàng với điểm nào trong các điểm A , B và C.

a. Có bao nhiêu đường thẳng, mỗi đường thẳng đi qua ít nhất hai trong năm điểm đã cho?

b. Tìm trên đường thẳng d điểm G sao cho ba điểm D, E, G thẳng hàng. Có phải khi nào cũng tìm được điểm G như thế hay không?

Bài làm:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 62.

a.Có 8 đường thẳng đi qua ít nhất hai trong năm điểm đã cho.

b.Không phải khi nào cũng tìm được điểm G như thế này , điểm G tồn tại khi đường thẳng DE không song song với đường thẳng d.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021