Giải câu 6.38 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.38: Trang 26 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một cách hợp lí .

B= .$\frac{8}{15}$+.$\frac{26}{15}$-.$\frac{8}{15}$.

Bài làm:

B= .$\frac{8}{15}$+.$\frac{26}{15}$-.$\frac{8}{15}$

B=.($\frac{8}{15}$+$\frac{26}{15}$-$\frac{8}{15}$)

B=.$\frac{26}{15}$

B=.

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021