Giải câu 8.4 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.4 : Trang 51 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên A,B,C,D và E,trong đó ta chỉ biết vj trí cảu điểm A.Hãy điền tên cảu các điểm còn lại, biết rằng :

1.D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng

2.Ba điểm A,B,C thẳng hàng

3.Ba điểm B,D,E thẳng hàng.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 32 : Điểm và đường thẳng.

Bài làm:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 32 : Điểm và đường thẳng.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021