Giải câu 2 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 117 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hai bạn An và Bình mua một số sách . Khi trả tiền , Bình nhận thấy An đưa cho người bán hàng 2 tờ 100 nghìn đồng, 4 tờ 10 nghìn đồng và 6 tờ 1 nghìn đồng. Hãy biểu diễn số tiền sách (đơn vị nghìn đồng ) mả An đã trả dưới dạng tổng giá trị các chữ số của nó rồi so sánh với số tờ tiền mà An dùng để trả và nêu nhận xét .

Bài làm:

Biểu diễn số tiền sách dưới dạng tổng các giá trị các chữ số của nó là :

200 000+40 000+6 000=246 000(đồng)

Số tờ các loại tiền mà An dùng là : 2+4+6=10(tờ)

Nhận xét : Tổng số tờ tiền và Tổng giá trị của số tờ tiền khác nhau.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021