Giải câu 6.11 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.11: Trang 12 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a. Khối lượng nào lớn hơn : kg hay $\frac{15}{11}$kg ?

b. Vận tốc nào nhỏ hơn : km/h hay $\frac{4}{5}$ km/h ?

Bài làm:

a. Ta có : BCNN (3,11)= 33

= $\frac{55}{33}$

= $\frac{45}{33}$

Vì 45<55 nên kg > $\frac{15}{11}$kg .

b. Ta có : BCNN (6,5)= 30

= $\frac{25}{30}$

= $\frac{24}{30}$

Vì 24<25 nên km/h>$\frac{4}{5}$km/h.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021