Giải câu 9.2 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.3 : Trang 79 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bảng sau cho biết số anh chị em ruột trong gia đình của 35 học sinh lớp 6A.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 38 : Dữ liệu và thu nhập dữ liệu.

Hãy tìm điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên.

Bài làm:

Tổng số anh chị em ruột trong gia đình của 35 học sinh trong bảng thống kê là 36.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021