Giải câu 6.44 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.44: Trang 28 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a. A=+$\frac{2}{13}$+$\frac{-25}{14}$+$\frac{-15}{13}$;

b.B=.$\frac{7}{25}$+.$\frac{21}{25}$-.$\frac{7}{25}$.

Bài làm:

a. A=+$\frac{2}{13}$+$\frac{-25}{14}$+$\frac{-15}{13}$

A=(+$\frac{-25}{14}$)+($\frac{2}{13}$+$\frac{-15}{13}$)

A=-2+-1=-3

b.B=.$\frac{7}{25}$+.$\frac{21}{25}$-.$\frac{7}{25}$

B=.($\frac{7}{25}$+$\frac{21}{25}$-$\frac{7}{25}$)

B=.$\frac{21}{25}$=$\frac{7}{5}$.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021