Giải câu 7.27 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7.27 : Trang 45 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a.x-5,01=7,02-2.1,5;

b.x: 2,5=1,02+3.1,5.

Bài làm:

a.x-5,01=7,02-2.1,5

x-5,01=4,02

x=4,02+5,01=9,03.

b.x: 2,5=1,02+3.1,5

x:2,5=5,52

x=5,52.2,5=13,8.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021