Giải câu 9 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 117 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 10,5 tấn thóc . Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng 0,2; 15%; và tổng số thóc thu được ở cả bốn thửa ruộng . Tính số thóc thu được ở thửa ruộng thứ tư.

Bài làm:

Số phần biểu diễn số thóc thu được ỏ thửa ruộng thứ 4 là :

1-0,2-15%-=1-$\frac{1}{5}$-$\frac{3}{20}$-=$\frac{51}{140}$ (phần)

Số thóc thu được ở thửa ruộng thứ tư là:

.10,5=3,825 (tấn ).

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021