Giải câu 8.39 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.39 : Trang 73 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Xem hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng , khẳng định nào sai ?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII

a. Điểm C thuộc đường thẳng d , hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d .

b. Ba điểm A , B , C không thẳng hàng .

c. Điểm F không thuộc đường thẳng m

d. Ba điểm D , E , F không thẳng hàng .

Bài làm:

a.Đúng

b.Sai

c.Đúng

d.Đúng

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021