Giải câu 3 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 117 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của các biểu thức sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố :

a.160-(2^3.5^2-6.25);

b.37.3+225:15^2;

c.5 871:103-64:2^5;

d.(1+2+3+4+5+6+7+8).5^2-850:2.

Bài làm:

a.160-(2^3.5^2-6.25)=160-(8.25-6.25)=160-25.(8-6)=160-25.2=160-50=110.

b.37.3+225:15^2=111+225:225=111+1=112.

c.5 871:103-64:2^5=57-64:32=57-2=55.

d.(1+2+3+4+5+6+7+8).5^2-850:2=[(2+8)+(3+7)+(4+6)+(5+1)].25-425=36.25-425=900-425=475.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021