Giải câu 6.37 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.37: Trang 26 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính :

a.+$\frac{5}{6}$+$\frac{1}{3}$;

b.+$\frac{7}{4}$-$\frac{1}{12}$;

c.: ($\frac{1}{4}$.$\frac{7}{5}$);

d.+$\frac{4}{11}$:4-$\frac{1}{8}$.

Bài làm:

a.+$\frac{5}{6}$+$\frac{1}{3}$=$\frac{-3}{6}$+$\frac{5}{6}$+$\frac{2}{6}$=$\frac{2}{3}$.

b.+$\frac{7}{4}$-$\frac{1}{12}$=$\frac{-9}{24}$+$\frac{42}{24}$-$\frac{2}{24}$=$\frac{31}{24}$.

c.:($\frac{1}{4}$.$\frac{7}{5}$)=:$\frac{7}{20}$=.$\frac{20}{7}$=$\frac{12}{7}$.

d.+$\frac{4}{11}$:4-$\frac{1}{8}$=(+$\frac{1}{11}$)-$\frac{1}{8}$=1-$\frac{1}{8}$=$\frac{7}{8}$.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021