Giải câu 6.25 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.25: Trang 18 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy : thời gian là dành cho việc học ở trường ; $\frac{1}{24}$ thời gian là dành cho các hoạt dộng ngoại khóa ;$\frac{7}{16}$ thời gian dành cho hoạt động ăn ,ngủ .Còn lại là thời gian dành cho các công việc cá nhân khác .Hỏi :

a) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa ?

b) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác ?

Bài làm:

a) Mai đã dành số phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa là :

+$\frac{1}{24}$=$\frac{8}{24}$+$\frac{1}{24}$=$\frac{9}{24}$ =$\frac{3}{8}$( phần )

b) Mai đã dành số phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác là :

1--$\frac{7}{16}$=$\frac{16}{16}$-$\frac{6}{16}$-$\frac{7}{16}$=$\frac{3}{16}$(phần)

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021