Giải câu 7.20 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7.20 : Trang 42 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Theo Tổng cục Thống kê, năm 1989 cả nước có 914 396 người dân tộc Mường.Sau 10 năm số người Mường đã tăng lên thành 1 137 515 người.Em hãy cho biết trong 10 năm đó , số người Mường ở Việt Nam đã tăng bao nhiêu phần trăm?(làm tròn kết quả tới hàng phần mười).

Bài làm:

Trong 10 năm , số người Mường ở Việt Nam tăng số người là:

1 137 515-914 396=223 119 ( người)

Trong 10 năm , số người Mường ở Việt Nam tăng số phần trăm là :

(223 119 : 1 137 515).100%=19,6%

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021