Giải câu 7 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 117 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của các biểu thức sau (tính hợp lí ,nếu có thể ):

a.(+3,5):($\frac{-25}{6}$+$\frac{22}{7}$)+0,5;

b.+(-3,25)-$\frac{17}{7}$+4,55.

Bài làm:

a.(+3,5):($\frac{-25}{6}$+$\frac{22}{7}$)+0,5=(+$\frac{7}{2}$):($\frac{-175}{42}$+$\frac{132}{42}$)+$\frac{1}{2}$

=(+$\frac{21}{6}$): ($\frac{-43}{42}$)+$\frac{1}{2}$=$\frac{36}{5}$:($\frac{-43}{42}$)+$\frac{1}{2}$=$\frac{-447}{86}$.

b.+(-3,25)-$\frac{17}{7}$+4,55=(-$\frac{17}{7}$)+(4,55-3,25)=3+1,3=4,3..

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021