Giải câu 7.3 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7.3 : Trang 31 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

So sánh các số sau :

a.-421,3 với 0,15 ; b.-7,52 với -7,6.

Bài làm:

a. Vì -421,3<0 ; 015 >0 nên -421,3<015

b. Vì 7,52 <7,6 nên -7,52>-7,6.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021