Giải câu 6.16 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.16: Trang 14 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Dùng tính chất cơ bản của phân số ,hãy giải thích vì sao các phân số bằng nhau :

a. và $\frac{30}{45}$ b.$\frac{-25}{35}$ và $\frac{-55}{77}$

Bài làm:

a. Ta có :

=$\frac{2}{3}$

=$\frac{2}{3}$

Nên =$\frac{30}{45}$

b.Ta có :

=$\frac{-5}{7}$

=$\frac{-5}{7}$

Nên =$\frac{-55}{77}$

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021