Giải câu 9.30 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.30 : Trang 103 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

An quay tấm bìa như hình bên một số lần và ghi kết quả dưới dạng bảng như sau (Mỗi gạch tương ứng 1 lần ):

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 43 : Xác suất thực nghiệm

a.An đã quay tấm bìa bao nhiêu lần ?

b.Có bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh , bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng ?

c.Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh .

Bài làm:

a.An đã quay tấm bìa : 24 lần.

b.Có 7 lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh , 17 lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng.

c.Xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh là : =$\frac{7}{24}$=29,16%

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021