Giải câu 7.4 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7.4 : Trang 31 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể răn .Nhiệt độ đông đặc của rượu ,nước và thủy ngân lần lượt là :-117oC; 0oC; -38,83 oC.

Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc cảu ba chất này theo thứ tự từ nhỏ đến lớn .

Bài làm:

Vì -117<-38,83<0 nên nhiệt độ của ba chất theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là :

rượu <thủy ngân <nước .

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021