Giải câu 6.9 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.9: Trang 12 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

So sánh các phân số sau:

a. và $\frac{1}{24}$ ; b. $\frac{3}{20}$ và $\frac{6}{15}$

Bài làm:

a.Ta có:BCNN (8,24)=24

=$\frac{-33}{24}$

Vì -33<1 nên

b.Ta có:BCNN (20,15)=60

=$\frac{9}{60}$

=$\frac{24}{60}$

Vì 9<24 nên

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021