Giải câu 6.8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.8 : Trang 12 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quy đồng mẫu các phân số sau :

a. và $\frac{-6}{7}$.

b. và $\frac{-7}{2^{2}.3}$.

Bài làm:

a. Ta có : BCNN ( 3,7)=21

=$\frac{2.7}{3.7}$=$\frac{14}{21}$;

=$\frac{-6.3}{7.3}$=$\frac{-18}{21}$

b.Ta có : BCNN (2^2.3^2,2^2.3 )=36

\frac{5}{36}$

=$\frac{-7.3}{2^2.3.3}$=$\frac{-21}{36}$

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021