Giải câu 6.43 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.43: Trang 28 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Thay số thích hợp vào dấu "?".

=$\frac{?}{56}$=$\frac{-20}{?}$=$\frac{50}{?}$

Bài làm:

=$\frac{-35}{56}$=$\frac{-20}{-32}$=$\frac{50}{80}$

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021