Giải câu 6 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 117 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của các biểu thức sau ( tính hợp lí , nếu có );

a..$\frac{2}{5}$+$\frac{2}{5}$.($\frac{-5}{14}$)-$\frac{18}{35}$;

b.(-$\frac{5}{11}$+$\frac{1}{4}$):(1+$\frac{5}{12}$-$\frac{7}{12}$);

c.(13,6-37,8).(-3,2);

d.(-25,4).(18,5+43,6-16,8):12,7.

Bài làm:

a..$\frac{2}{5}$+$\frac{2}{5}$.($\frac{-5}{14}$)-$\frac{18}{35}$=$\frac{2}{5}$.(+$\frac{-5}{14}$)-$\frac{18}{35}$

=.($\frac{-11}{14}$)-$\frac{18}{35}$=$\frac{-11}{35}$-$\frac{18}{35}$=$\frac{-29}{35}$

b.(-$\frac{5}{11}$+$\frac{1}{4}$):(1+$\frac{5}{12}$-$\frac{7}{12}$)=($\frac{88}{132}$-$\frac{60}{132}$+$\frac{33}{132}$):($\frac{132}{132}$+$\frac{55}{132}$-$\frac{84}{132}$)=$\frac{61}{132}$:$\frac{103}{132}$=$\frac{61}{103}$.

c.(13,6-37,8).(-3,2)=(-24,2).(-3,2)=77,44

d.(-25,4).(18,5+43,6-16,8):12,7=(-25,4).45,3:12,7=(-1150,62):12,7=-90,6.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021